Matematyczny słownik polsko - angielski

Matematyczny słownik polsko-angielski 

 

A

aksjomat - axiom

aksjomatyczny - axiomatic

algebra - algebra

algebraiczny - algebraic(al)

alternatywa - alternative

amplituda funkcji - amplitude of a function

apotema - apothem

arcus sinus - arc sine

argument - argument

arytmetyczny - arithmetical 

arytmetyka - arithmetic

asymetria - asymmetry

asymetryczny - asymmetrical

B

biegunowy układ współrzędnych - polar coordinate system

binarny - binary

błąd - error

bok - side

bryła - solid 

brzeg kuli - sphere

C

całka - integral

całka nieoznaczona - indefinite integral

całka oznaczona - defrnite integral

całkowanie - integration

całkowanie przez części - integration by parts

całkowanie przez podstawienie - integration by substitution

całkowity - integer

chwilowa zmiana - instantaneous rate of change

ciąg - sequence

ciągłość - continuity

ciągły - continuous 

cięciwa - chord

cosinus - cosine

cyfra - numeral

cyfra - digit

cyrkiel - callipers

czasza - cap

część bryły wycięta przez jej podstawę i płaszczyznę do niej równoległą - frustum

część rzeczywista liczby zespolonej - real part of a complex number

część urojona liczby zespolonej - imaginary part of a complex number

część wspólna - intersection set

czworobok - quadrilateral

czworokąt - tetragon

czworościan - tetrahedron

czynnik - factor

ćwiartka - quadrant

D

definicja - definition 

diagram kołowy - pie chart

długość - lenght

długość wektora - magnitude / length / norm of a vector

dodatni - positive

dodawać - to add

dodawanie - addition

dolna granica całkowania - lower limit of integration

dowód - proof

dowodzić - prove

dwójkowy - binary

dwumian - binomial

dwusieczna kąta - bisector

działanie - operation

działanie odwrotne - inverse operation

dziedzina funkcji - domain of a function

dziedzina zmiennej - domain of the variable

dzielenie - division

dzielić - divide

dzielna - dividend

dzielnik - divisor

dziesięciokąt - decagon

dziewięciokąt - nonagon

E

ekierka - set square

element neutralny - identity element

element odwrotny  - additiye inyerse

elementy macierzy - matrix elements

eliminacja wiersza - row reduction

elipsa - ellipse

F

figura - figure

figura płaska - plane figure

figura płaska - two-dimensional figure

foremny - well shaped, shapely

funkcja - function

funkcja jawna - explicit function

funkcja kołowa - circular function

funkcja odwrotna do funkcji trygonometrycznej - inverse trigonometric function

funkcja okresowa - periodic function

funkcja pierwotna - antiderivative

funkcja podcałkowa - integrand

funkcja podwójnie różniczkowalna - twice differentiable function

funkcja różniczkowalna - differentiable function

funkcja uwikłana - implicit function

G

głębokość - depth

górna granica całkowania - upper limit of integration

gradient - gradient

graniastosłup - prism

granica - limit

 

I

iloczyn - product

iloczyn skalarny - dot product

iloczyn skalarny - scalar product

iloczyn wektora i liczby - scalar multiple

iloczyn wektorowy dwóch wektorów - cross product

iloczyn wektorowy dwóch wektorów - vector product

iloczyn zbiorów - intersection

iloraz - quotient

implikacja - implication

implikacje - ramifications

indeks dolny - subscript

indeks górny - superscript 

interpretacja - interpretation

J

jednakowo odległy - equidistant

jednostka urojona - imaginary unit

jednoznaczny - synonymous

K

kąt - angle

kąt nachylenia - angle of inclination

kąt obrotu - angle of rotation

kąt odchylenia - angle of depression

kąt ostry - acute angle

kąt pełny - full angle

kąt pełny - perigon

kąt pełny - round arigle

kąt półpełny - straight angle

kąt prosty - right angle

kąt przecięcia - angle of intersection

kąt rozwarty - obtuse angle

kąt różny od prostego - oblique angle

kąt wewnętrzny? interior angle

kąt wklęsły - reflex angle

kąt wypukły - convex angle

kąt zerowy - zero angle

kąt zewnętrzny - exterior angle

kątomierz - protractor

kąty mające wspólne ramię końcowe - coterminal angles

kąty naprzemianległe - alternate angles

kąty odpowiadające - corresponding angles

kąty przystające - congruent angles

kierunek wektora - direction of a vector

kolumna - column

koło - circle

koło - disc / disk

koło trygonometryczne - unit trigonometric circle

kołowy - circular

kombinacja - combination

koniec wektora - terminal point of vector

koniec wektora - terminus

kosinus - cosine

kotangens - cotangent

krawędź - edge

kres - bound

kres dolny - greatest lower bound (infimum)

kres górny - least upper bound (supremum)

kryterium - criterion

krzywa - curve

krzywa stożkowa - conic section

kula - sphere

kula - ball

kwadrat - square

kwadratowy - square

pięć do kwadratu - five squared

podnieść liczbę do kwadratu - to square a number

L

lewa strona - left-(hand) side (ofan equation)

leżeć na przeciwko - subtend

liczba - number

liczba będąca kwadratem danej liczby - perfect square

liczba całkowita - integer

liczba dodatnia - positiye number

liczba mieszana - mixed number

liczba naturalna - natural number

liczba nieparzysta - odd number

liczba nieujemna - non-negatiye number

liczba niewymierna - irrational number

liczba niewymierna - surd

liczba odwrotna - inverse number

liczba parzysta - even number

liczba pierwsza - prime number

liczba porządkowa - ordinal number

liczba przeciwna - opposite number

liczba przestępna - transcendental number

liczba rzeczywista - real number

liczba sprzężona - conjugate number

liczba ujemna - negative number

liczba urojona - imaginary number

liczba wymierna - rational number

liczba zespolona - complex number

liczba złożona - composite number

liczbowy - numerical 

licznik - numerator

liczyć - count

linia - line

linia poprzeczna przecinająca inne

linie - transversal

linie skośne - skew lines  

linijka - ruler

linijka bez podziałki - straightedge

logarytm - logarithm

logarytm dziesiętny - common logarithm

logarytm naturalny - natural logarithm

logarytm zwykły - comruon logarithm

losowy - random

Ł

łamana - open polygon

łuk - arc

M

macierz - matrix, array

macierz - matrix

macierz jednostkowa - identity matrix

macierz kwadratowa - square matrix

macierz odwrotna - inyerse matrix

macierz prostokątna - rectangular matrix

macierz rozszerzona - augmented matrix

macierz współczynników - coefflcient matrix

macierz zerowa - zero matrix

maksima - maxima

maksimum - maximum

mała oś elipsy - minor axis of an ellipse

mała półoś elipsy - semi-minor axis of an ellipse

małe - lowercase

matematyka - mathematics, math

mianownik - denominator

miara kątowa - degree measure

miara łukowa - radian measure

minima - minima

minimalny - minimum, minimal

minimum - minimum

minor - minor

minus - minus

minuta - minute

mniejsze lub równe - is equal to or less than

mniejsze niż - is less than

mnożenie - multiplication

mnożna - multiplicand

mnożnik - factor, multilpier

mnożyć - multiply

moduł - absolute value

N

nachylenie linii - słope of a line

najmniejsza wspólna wielokrotność - LCM (the least common multiple)

najmniejszy wspólny mianownik - LCD (the least common denominator)

największy wspólny dzielnik - greatest common factor / diyisor

należy do - belongs to

nanosić (np. na wykres) - plot

narysować wykres - sketch a graph

nawias - bracket

nie należy do - does not belong to

nie równa się - is not equal to

nie równa się tożsamościowo - is not identical to

niepodzielny - indivisible

niepodzielny przez 2/10 - indivisible by two/ten

nierówność - inequality

nierówny - not equal

nieskończenie mały - infinitesimal

nieskończoność - infinity

nieskończony - infinite

niewiadoma - unknown

w nieskończoność - ad infinity

O

obcinać - truncate

objętość - (cubic) volume

objętość - volume

obliczyć - compute

obraz - image

obrót - revolution, rotation

obwód (wielokąta)- circumference, periphery

obwód koła - circumference

obwód - perimeter

odbicie - reflection

odcięta - abscissa

odcinek - segment

odcinek - line segment

odcinek kulisty - cap

odejmować - to subtract, take away

odejmować - subtract

odejmowanie - subtraction 

odjemna - minuend

odjemnik - subtrahend

odwrotność - reciprocal, inverse

odwrotny - reciprocal

ognisko - focus

ograniczać - bound

ograniczenie - bound

ograniczony z góry / z dołu - bounded from above / below

okrąg - circie

okrąg opisany - circumcircle

okrąg wpisany - incircle

okresowy - recurring

okręgi współśrodkowe - concentric circies

operacja - operation

operator - operator

opisać na - circumscribe abciecumout

opisywać, ograniczać - to circumscribe

ortocentrum - orthocenter

ostrosłup - pyramid

ostrosłup prawidłowy czworokątny - right square-based pyramid

ostrosłup ścięty - frustum of a pyramid

oś symetrii - axis of symmetry

ośmiokąt - octagon

oznaczać - denote

P

para uporządkowana - ordered pair

parabola - parabola

permutacja - permutation

pi - pi

pierścień - annulus 

pierwiastek - root

pierwiastek arytmetyczny - principal root

pierwiastek kwadratowy - square root

pierwiastek kwadratowy z - square root of

pierwiastek podwójny - root of multiplicity 2

pierwiastek równania - root of an equation

pierwiastek sześcienny - cube root

pięciokąt - pentagon

pionowy - vertical

planimetria - plane geometry

plus - plus

plus/minus - plus or minus

płaszczyzna - plane

pochodna - derivative

pochodna lewostronna - left-handed derivative

pochodna prawostronna - right-handed derivative

początek półprostej - vertex

początek układu współrzędnych - origin

podawać w przybliżeniu - approximate

podnieść do kwadratu - square

podnieść do sześcianu - cube

podnosić (liczbę) do potęgi - raise (a number) to a power

podobieństwo - similarity

podobne do - is equivaleny to

podobny - similar

podstawa - base

podstawa logarytmu - base of the logarithm

podstawa potęgowania - base of an exponential expression

podstawianie - back-substitution

podstawienie - substitution

podstawienie algebraiczne - algebraic substitution

podzbiór - subset

podzielny (przez) - divisible (by +acc)

pojęcie - entity

pole - area

policzalny - countable

poprzeczny - transversal

porównanie - comparison

porządku malejącym - in descending order

postać trójkątna macierzy - triangular form of a matrix

postać wykładnicza - scientific notation, standard form

potęga - power

potęga ułamkowa - rational power

potęgować - to exponentiate, to raise to a power

powierzchnia - area

powierzchnia boczna (walca) - curved surface (of a right circular cylinder)

powierzchnia figury przestrzennej - surface area

powierzchnia pod wykresem - area under a graph

powtórzenie - revision

poziomy - horizontal

pozycja cyfry (w obrębie liczby) - place value of a digit

półprosta - ray

prawa strona ? right side

prawo łączności - associatiye property / law

prawo przemienności - commutatiye property / law

prawo rozdzielności - distributiye property / law

procent - percent

promień - radius

proporcja - proportion

prosta (linia prosta) - straight line

prostokąt - rectangle

prostokąt - oblong

prostokątny - rectangular

prostopadła - perpendicular

prostopadłościan - parallelepiped

prostopadłościan - rectangular solid / cuboid

prostopadłość - perpendicular

prostopadły - orthogonal

prostopadły - perpendicular

przecinać - intersect

przecinek - (decimal) point

przecinek (w ułamku dziesiętnym) - decimal point

przeciwprostokątna - hypotenuse

przedział - interyal

przedział nieskończony - infinite intervals

przekątna - diagonal

przekształcać - to transform

przekształcać - convert

przekształcenia wierszy - row transformations

przeliczenie - conversion

przenieść (wyrażenie) na drugą stronę równania - transfer (an expression)

przenosić - dispiace

przenosić (wyrażenie) - transpose

przestrzeń płaska - fiat space

przesunięcie - translation

przesuwać - dispiace

przybliżenie - approximation

przybliżony - approximate

przyległy - adjacent

przyległy - adjacent

przyprostokątna - leg

przyrost - incremental change

przyrównać do zera - set equal to zero

przystający - congruent

przystawalność - congruence

punkt początkowy wektora - initial point of a vector (end)

punkt przecięcia prostej z osią współrzędnych - intercept

punkt przyłożenia - point of application

punkt środkowy - midpoint

punkt wspólny - intersection point

punkty współliniowe - collinear points

R

jest równoległe do - is parallel to

nie jest równoległe do - is not parallel to

rachunek różniczkowy - differential calculus

ramię końcowe kąta - terminal side of an angle

ramię początkowe kąta - initial side of an angie

reguła prawej dłoni - right-hand rule

reguły różniczkowania - rules of differentiation

reszta - remainder

romb - rhombus

rozkład na czynniki - factorization

rozkład na czynniki pierwsze - prime factorization

rozkładać (liczby) na czynniki pierwsze - prime (numbers)

rozkładać na czynniki - factorize

rozkładać wektor na składowe - resolve a vector

rozłożyć macierz na macierze o mniejszych wymiarach - expand a matrix

rozwarty - obtuse

rozwiązać równanie - solye an equation

rozwiązać trójkąt - solve the triangle

rozwiązanie - solution

rozwiązanie dodatkowe - extraneous solution

równa się - is equal to

równa się tożsamościowo - is identical with

równa się w przybliżeniu - is approximately equal to

równania tworzące układ równań - simultaneous equations

równanie - equation

równanie algebraiczne - algebraic equation

równanie kwadratowe - quadratic equation

równanie liniowe - linear equation

równanie logarytmiczne - loganithmic equation

równanie równoważne - equiyalent equations

równanie trzeciego stopnia - cubic equation

równanie ułamkowe - fiactional equation

równanie warunkowe - conditional equation

równanie wykładnicze - exponential equation

równanie z dwiema niewiadomymi - equation with two unknowns

równokątny - equiangular

równoległobok - parallelogram

równoległobok? rhomboid

równoległościan - parallelepiped

równoległy - parallel

różnica - remainder (reszta), difference

różnica dwóch wektorów - difference of two vectors

różniczka - differential

różniczka - differential

różniczkowanie - differentiation

rzeczywisty - real

rzędna - ordinate

rzut - projection

układ równań - a system of equations

S

segment - segment

sekunda - second

sfera - sphere

siatka (walca) - net (of a right circular cylinder)

sieczna - secant

siedmiokąt - heptagon

silnia - factorial

sinus - sine

sinusoida - sine wave

skalar - scalar

składnik - element

składnik (wyrażenia) - term

składnik sumy - addend

składowe prostokątne - rectangular components

składowe wektora - components of a vector

skończony - finite

skrócić (ułamek) - reduce to lowest terms

spełnić równanie - satisfy an equation

sprawdzać - check

stała całkowania - constant of integration

stopień - degree

stopień równania algebraicznego - degree of an algebraic equation

stożek - cone

stożek kołowy prosty - generał / right circular cone

stożek ścięty - frustum of a cone

styczna - tangent

subskrypt - subscript

suma  - sum, total

suma (sigma, np.. s. szeregu) - sum

suma dwóch wektorów - sum of two vectors

suma zbiorów - union of sets

sumowanie - summation

symbol pierwiastka - radical sign

symetralna odcinka - bisector

symetria - symmetry

symetryczny - symmetrical

system dwójkowy - binary system

system dziesiątkowy - base-ten system

system dziesiętny - decimal system

system pozycyjny - positional number system

szereg - series

sześcian - cube

sześciokąt - hexagon

sześciokątny - six time

ścięty - truncated

średnica - diameter

średnie tempo zmiany - average rate of change

środek ciężkości figury geometrycznej - centre of grayity

środek ciężkości figury geometrycznej - centroid

środek przecięcia dwusiecznych kątów trójkąta - incenter

środek przecięcia prostopadłych dwusiecznych boków trójkąta - circumcenter

środkowa (trójkąta) - median (of a triangle)

T

tabliczka mnożenia - multiplication table

tangens - tangent

teza - proposition

tożsamość - identity

tożsamość trygonometryczna - trigonometric identity

trapez - trapezoid / trapezium

trapezoid - trapezium / trapezoid

trójka uporządkowana - ordered triple

trójkąt - triangle

trójkąt nierównoboczny - scalene triangle

trójkąt ostrokątny - acute triangle

trójkąt rozwartokątny - obtuse triangle

trójkąt równoboczny - equilateral triangle

trójkąt równoramienny - isosceles triangle

trójkątny - triangular

trójki pitagorejskie - Pythagorean triples / triplets

trójwymiarowy - three dimensional

trzeci - third

trzecia potęga - third power, cube

twierdzenie - theorem

twierdzenie Pitagorasa - Pythagorean theorem

tworząca stożka - generator / generating of a cone

U

układ dziesiętny - decimal system

układ równań - system of equations

układ równań liniowych o dwóch zmiennych - systems of linear equations in two variables

układ współrzędnych prostokątnych - rectangular coordinate system

ukośny - oblique

ułamek - fraction

ułamek dziesiętny - decimal fraction

ułamek dziesiętny okresowy - recurring decimal, repeating decimal

ułamek dzisiętny - decimal fraction

ułamek niewłaściwy - improper fraction, invalid fraction

ułamek właściwy - proper fraction

ułamek zwykły - vulgar fraction

ułamek zwykły - common fraction, yulgar fraction

ułamki równoważne - equiyalent fractions

upływać - elapse

uprościć - reduce to lowest terms

usuwanie niewymierności - rationalization

W

walec - cylinder

walec kołowy prosty - generał / right circular cylinder

wartość - value

wartość krytyczna (funkcji) - critical value

wektor - vector

wektor jednostkowy - unit vector

wektor położenia - position vector

wektor przeciwny - negative of a vector

wektor swobodny - free vector

wektor zerowy - zero vector

większe lub równe - is equal to or greater than

większe od - is greater than

wielka oś elipsy - major axis of an ellipse

wielka półoś elipsy - semi-major axis of an ellipse

wielkie (o literach) - uppercase

wielkość - quantity

wielkość odwrotna - reciprocal

wielokąt - polygon

wielokąt foremny - regular polygon

wielokąt wklęsły - concave polygon

wielokąt wypukły - convex polygon

wielokrotność - multiple

wielościan - polyhedron

wielowymiarowy - multidimensional

wiersz - row

wierzchołek - apex

wierzchołek - vertex 

wklęsła (o funkcji) - concave downward

wpisać w - inscribe in

wpisywać - to inscribe

współczynnik - factor

współczynnik - coefficient

współpłaszczyznowy - coplanar

współrzędna - coordinate

wyciągnąć pierwiastek - extract a root, take a root

wycinek - segment

wycinek koła - sector

wykładniczy - exponential

wykładnik - index

wykładnik pierwiastka - degree, index

wykładnik potęgi - exponent, index

wykres - graph

wymiar - dimension

wymiary macierzy - matrix dimensions

wymierny - rational

wynosić - to amount to

wypadkowa - resultant

wypadkowa dwóch wektorów - resułtant of two vectors

wyprowadzać wzór - derive a formuła

wypukła (o funkcji) - concave upward

wyrażenie - expression

wyrażenie podpierwiastkowe - radicand

wyrażony jako - in terms of

wyróżnik - discriminant

wysokość - altitude

wysokość - height

wysokość ściany bocznej - lateral face

wysokość ściany bocznej - slant height

wyznaczać odcinek na prostej - intercept

wyznacznik - determinant

wzór - formula

wzór Cramera - Cramer's rule

wzór na pierwiastki równania kwadratowego - quadratic formula

wzór na pochodną funkcji złożonej - chain rule

Z

zadanie - problem

zakładać - assume

założenie - assumption

zaokrąglić - round

zapis - notation

zapis sigma - sigma notation

zapis w formie rozszerzonej - expanded notation

zastosować - apply

zbieżność - convergence

zbiór - set

zbiór pusty - empty set

zbiór wartości funkcji - range of a function

zdefiniowana ?kawałkami" - piecewise defined

zero - naught / nought

zgodnie z ruchem wskazówek zegara - clockwise

zmienna - variable

znak całkowania - integral sign

znak sumy - summation sign

znaleźć - solve

zwrot wektora? sense of a vector

 

 

 

Related Articles

logo 2022 joomla footer

© 2022 Tomasz Grębski MATEMATYKA