Matematyczny słownik angielsko - polski

Matematyczny słownik angielsko-polski 

 

A

absolute value - moduł

acute angle - kąt ostry  

ad infinity - w nieskończoność  

add - dodawać

added - składnik sumy

addition - dodawanie  

additiye inverse - element odwrotny (do danego elementu w przypadku dodawania)

adjacent - przyległy  

algebra - algebra

algebraic equation - równanie algebraiczne

algebraic substitution - podstawienie algebraiczne

algebraic(al) - algebraiczny 

alternate angles - kąty naprzemianległe

alternative - alternatywa  

altitude - wysokość

amplitude of a function - amplituda funkcji

angle - kąt

angle of depression - kąt odchylenia

angle of inclination - kąt nachylenia

angle of intersection - kąt przecięcia

angle of rotation - kąt obrotu

annulus - pierścień

antiderivatiye - funkcja pierwotna

apex - wierzchołek

apothem - apotema

apply - zastosować (np. regułę)

approximately, roughly - w przybliżeniu  

approximation - przybliżenie  

arc - łuk

area - pole, powierzchnia  

area under a graph - powierzchnia pod wykresem

argument - argument  

arithmetic - arytmetyka  

arithmetical - arytmetyczny  

associatiye property/law - prawo łączności

assumption - założenie  

asymmetrical - asymetryczny  

asymmetry - asymetria  

augmented matrix - macierz rozszerzona

average rate of change - średnie tempo zmiany

axiom - aksjomat  

axiomatic - aksjomatyczny  

axis of symmetry - oś symetrii

B

back-substitution - podstawianie

ball - kula

base - podstawa

base of an exponential expression - podstawa potęgowania

base of the logaritbm - podstawa logarytmu

base-ten system - system dziesiątkowy

belongs to - należy do  

binary - binarny/dwójkowy 

binomial - dwumian 

bisector - symetralna odcinka, dwusieczna kąta

bound - kres (np. zbioru), ograniczenie

bounded from aboye / below - ograniczony z góry / z dołu

bracket - nawias

C

callipers - cyrkiel  

cap - czasza / odcinek kulisty

centre of gravity - środek ciężkości figury geometrycznej

centroid - środek ciężkości figury geometrycznej

chain rule - wzór na pochodną funkcji złożonej

check - sprawdzać

chord - cięciwa 

circle - koło 

circular - kołowy

circular function - funkcja kołowa  

circumcentre - środek przecięcia prostopadłych dwusiecznych boków trójkąta circumcircle - okrąg opisany

circumference - obwód koła

circumference, periphery - obwód (wielokąta)

circumscribe about - opisać na

clockwise - zgodnie z ruchem wskazówek zegara

coefficient - współczynnik

coefficient matrix - macierz współczynników

collinear points - punkty współliniowe

column - kolumna

combination - kombinacja  

common fraction - ułamek zwykły

common logarithm - logarytm zwykły / dziesiętny

commutatiye property / law - prawo przemienności

comparison - porównanie

compass - cyrkiel

complex number - liczba zespolona

components of a vector - składowe wektora

composite number - liczba złożona

compute - obliczyć

concave downward - (o funkcji) wklęsła

concave polygon - wielokąt wklęsły

concave upward - (o funkcji) wypukła

concentric circles - okręgi współśrodkowe

conditional equation - równanie warunkowe

cone - stożek

congruence ? przystawalność

congruent - przystający

congruent angies - kąty przystające

conic section - krzywa stożkowa

conjugate number - liczba sprzężona

constant of integration - stała całkowania

continuity - ciągłość  

continuous - ciągły  

convergence - zbieżność  

conversion - przeliczenie  

convert - przekształcać

convex angle - kąt wypukły

convex polygon - wielokąt wypukły

coordinate - współrzędna

coplanar - współpłaszczyznowy

corresponding angles - kąty odpowiadające

cosine - cosinus  

cotangent - kotangens

coterminal angies - kąty mające wspólne ramię końcowe

count - liczyć

countable - policzalny

Cramer's rule - wzór Cramera

criterion - kryterium  

criterion - kryterium

critical yalue  - wartość krytyczna (o funkcji)

cross product - iloczyn wektorowy dwóch wektorów

cube - sześcian  

cube root - pierwiastek sześcienny  

cubic equation - równanie trzeciego stopnia

curve - krzywa

curved surface - powierzchnia boczna (walca)

cylinder - walec  

D

decagon - dziesięciokąt

decimal fraction - ułamek dzisiętny

decimal point - przecinek (w ułamku dziesiętnym)

decimal system - system dziesiętny

definition - definicja

defnite integral - całka oznaczona

degree - stopień  

degree measure - miara kątowa

degree of an algebraic equation - stopień równania algebraicznego

degree, index - pierwiastka 

denominator - mianownik  

denote - oznaczać

depth - głębokość

derivative - pochodna  

determinant - wyznacznik

diagonal - przekątna  

diameter - średnica

difference - różnica

difference of two vectors - różnica dwóch wektorów

differentiable function - funkcja różniczkowalna

differential - różniczka  

differential calculus - rachunek różniczkowy  

differentiation - różniczkowanie

digit - cyfra

dimension - wymiar

direction of a vector - kierunek (i zwrot) wektora

disc - koło

discriminant - wyróżnik

dispiace - przenosić, przesuwać

distributive property law - prawo rozdzielności

divide - dzielić

dividend - dzielna

divisible (by) - podzielny (przez)  

division - dzielenie

divisor - dzielnik

does not belong to - nie należy do  

domain of a function - dziedzina funkcji

domain of the variable - dziedzina zmiennej

dot product - iloczyn skalarny

E

edge - krawędź

element - składnik

ellipse - elipsa  

empty set - zbiór pusty  

entity - pojęcie

equation - równanie 

equation with two unknowns - równanie z dwiema niewiadomymi

equiangular - równokątny

equidistant - jednakowo odległy

equilateral triangle - trójkąt równoboczny

equivalent equations - równania równoważne

equivalent fractions - ułamki równoważne

error - błąd

even number - liczba parzysta

expand a matrix - rozłożyć macierz na macierze o mniejszych wymiarach

expanded notation - zapis w formie rozszerzonej

explicit function - funkcja jawna

exponent - wykładnik

exponent, index  - potęgi

exponential - wykładniczy  

exponential equation - równanie wykładnicze

expression - wyrażenie 

extenior angle - kąt zewnętrzny

extract a root - wyciągać pierwiastek

extraneous solution - rozwiązanie dodatkowe

F

factonial - silnia

factor - współczynnik  

factor, multilpier - mnożnik  

factorial - silnia  

factorial four - cztery silnia  

factorization - rozkład na czynniki

factorize - rozkładać na czynniki

fiat space - przestrzeń płaska

figure - figura

finite - skończony  

five squared - pięć do kwadratu  

focus - ognisko

formula - wzór

fraction - ułamek  

fractional equation - równanie ułamkowe

free vector - wektor swobodny

frustum  - część bryły wycięta przez jej podstawę i płaszczyznę do niej równoległą

frustum of a cone - stożek ścięty

frustum of a pyramid - ostrosłup ścięty

full angle - kąt pelny

function - funkcja  

G

general / right circular cone - stożek kołowy prosty

general / right circular cylinder - walec kołowy prosty

generator / generating of a cone - tworząca stożka

gradient - gradient

graph - wykres  

greatest common factor / divisor - największy wspólny dzielnik

greatest lower bound - kres dolny

H

a half - pół, połowa  

height - wysokość

heptagon - siedmiokąt

hexagon - sześciokąt  

horizontal - poziomy

a hundred per cent - sto procent  

hypotenuse - przeciwprostokątna

I

identity - tożsamość

identity element - element neutralny (np. mnożenia)

identity matrix - macierz jednostkowa

image - obraz

imaginary number - liczba urojona

imaginary part of a complex number - część urojona liczby zespolonej

imaginary unit - jednostka urojona

implication - implikacja  

implicit function - funkcja zawiła / uwikłana

improper fraction - ułamek niewłaściwy

in descending order - (w) porządku malejącym

in terms of - wyrażonyjako

incenter - środek przecięcia dwusiecznych kątów trójkąta

incircle - okręg wpisany

incremental change - przyrost

indefinite integral - całka nieoznaczona

index - wykładnik

indivisible - niepodzielny  

indivisible by two/ten - niepodzielny przez 2/10  

inequaiity - nierówność

infinite - nieskończony

infinite intervals - przedział nieskończony

infinitesimal - nieskończenie mały

infinity - nieskończoność  

initial point of a vector - punkt początkowy wektora

initial side of an angie - ramię początkowe kąta

inscribe in - wpisać w

instantaneous rate of change - chwilowa zmiana

integer - całkowity  

integral - całka  

integral sign - znak całkowania

integrand - funkcja podcałkowa

integration - całkowanie

integration by parts - całkowanie przez części

integration by substitution - całkowanie przez podstawienie

intercept - punkt przecięcia prostej z osią współrzędnych

interior angle - kąt wewnętrzny

interpretation - interpretacja

intersection - iloczyn zbiorów  

intersection point - punkt wspólny  

intersection set - część wspólna  

interval - przedział

invalid fraction - ułamek niewłaściwy

inverse matrix - macierz odwrotna

inverse number - liczba odwrotna

inverse operation - działanie odwrotne

inverse trigonometric function - funkcja odwrotna do funkcji trygonometrycznej

irrational number - liczba niewymierna

is approximately equal to - równa się w przybliżeniu

is equal to - równa się

is equal to or greater than - (jest) większe lub równe  

is equal to or less than - (jest) mniejsze lub równe 

is equivaleny to - (jest) podobne do  

is greater than - (jest) większe od  

is identical with - równa się tożsamościowo  

is less than - (jest) mniejsze niż  

is not equal to - nie równa się    

is not identical to - nie równa się tożsamościowo  

is not parallel to - nie jest równoległe do  

is parallel to - jest równoległe do  

isosceles triangle - trójkąt równoramienny

L

lateral face - wysokość ściany bocznej (o bryle)

LCD (the least common denominator) - najmniejszy wspólny mianownik

LCM (the least common multiple) - najmniejsza wspólna wielokrotność

least upper bound (supremum) - kres górny

left-(hand) / right-(hand) side - lewa / prawa strona (np. równania)

leg - przyprostokątna

lenght - długość

limit - granica  

line - linia

line segment - odcinek

linear equation - równanie liniowe

logarithm - logarytm  

logarithmic equation - równanie logarytmiczne

lowercase - mały (o literach)

M

magnitude / length / norm of a vector - długość wektora

major/ minor axis of an ellipse - wielka / mała oś elipsy

mathematics, math   -   matematyka

matrix - macierz

matrix dimensions - wymiary macierzy

matrix elements - elementy macierzy

matrix, array - macierz  

maxima - maksima  

maximum - maksimum 

median (of a triangle) - środkowa (trójkąta)

midpoint - punkt środkowy

minima - minima  

minimum - minimum

minimum, minimal - minimalny  

minor - minor

minuend - odjemna

minus - minus

minute - minuta    

mixed number - liczba mieszana

multidimensional - wielowymiarowy  

multiple - wielokrotność  

multiplicand - mnożna

multiplication - mnożenie

multiplication table - tabliczka mnożenia

multiplier - mnożnik

multiply - mnożyć

N

natural logarithm - logarytm naturalny

natural number - liczba naturalna

naught/nought - zero

negative number - liczba ujemna

negative of a vector - wektor przeciwny

net - siatka

nonagon - dziewięciokąt

non-negative number - liczba nieujemna

not equal - nierówny  

notation - zapis  

number - liczba  

numeral - cyfra  

numerator - licznik 

numerical - liczbowy  

O

oblique - ukośny (o bryle)

oblique angle - kąt różny od prostego

oblong - prostokąt (ale nie kwadrat)

obtuse - rozwarty  

obtuse angle -kąt rozwarty  

obtuse angle - kąt rozwarty

obtuse triangle - trójkąt rozwartokątny

octagon - ośmiokąt

odd number - liczba nieparzysta

one and a half - półtora  

open polygon - łamana

operation - działanie  

operation - działanie, operacja

operator - operator  

opposite number - liczba przeciwna

ordered pair - para uporządkowana

ordered triple - trójka uporządkowana

ordinal number - liczba porządkowa

ordinate - rzędna

origin - początek układu współrzędnych

orthocenter - ortocentrum

orthogonal - prostopadły

P

(decimal) point - przecinek

(nought) point five - pięć dziesiątych (0,5)

parabola - arabola

paralielepiped - równoległościan

parallel - równoległy

parallelepiped - prostopadłościan

parallelogram - równoległobok

paraller - równoległy

pentagon - pięciokąt

percent - procent - [persent]  

perfect square - liczba będąca kwadratem danej liczby

perigon - kąt pełny

perimeter - obwód

periodic function - fimkcja okresowa

permutation - permutacja

perpendicular - prostopadły

pi - pi

pie chart - diagram kołowy

piecewise defined - (o funkcji) kawałkami zdefiniowana

place value of a digit - pozycja cyfry

plane - płaszczyzna

plane figure - figura płaska

plane geometry ? planimetria

plot - nanosić (np. na wykres)  

plus - plus

plus or minus - plus/minus

point of application - punkt przyłożenia

polar coordinate system - biegunowy układ współrzędnych

polygon - wielokąt  

polyhedron - wielościan

position vector - wektor położenia

positional number system - system pozycyjny

positive - dodatni  

positive number - liczba dodatnia

power - potęga  

prime (numbers) - rozkładać (liczby) na czynniki pierwsze

prime factorisation - rozkład na czynniki pierwsze

prime number - liczba pierwsza

principai root - pierwiastek arytmetyczny

prism - graniastosłup  

problem - zadanie  

product - iloczyn  

projection - rzut  

proper fraction - ułamek właściwy

proportion - proporcja  

proposition - teza    

protractor - kątomierz  

pyramid - ostrosłup 

Pythagorean theorem - twierdzenie Pitagorasa

Pythagorean triples - trójki pitagorejskie

Q

quadrant - ćwiartka

quadratic equation - równanie kwadratowe

quadratic formula - wzór na pierwiastki równania kwadratowego

quadrilateral - czworobok

quantity - wielkość  

a quarter - jedna czwarta  

quotient - iloraz    

R

radian measure - miara łukowa

radical sign - symbol pierwiastka

radicand - wyrażenie podpierwiastkowe

radius - promień

raise a number to a power - podnosić liczbę do potęgi

ramifications - implikacje  

random - losowy  

range of a function - zbiór wartości funkcji

rational - wymierny  

rational number - liczba wymierna

rational power - potęga ułamkowa

rationalization - usuwanie niewymierności

ray - półprosta

real - rzeczywisty  

real number - liczba rzeczywista

real part of a complex number - część rzeczywista liczby zespolonej

reciprocal - odwrotny

reciprocal, inverse - odwrotność

rectangle - prostokąt  

rectanguiar components - składowe prostokątne

rectangular - prostokątny

rectangular coordinate system - układ współrzędnych prostokątnych

rectangular matrix - macierz prostokątna

rectangular solid / cuboid - prostopadłościan

recurring - okresowy  

recurring decimal - ułamek dziesiętny okresowy

reduce to lowest terms - skrócić / uprościć (ułamek)

reflection - odbicie

reflex angle - kąt wklęsły

regular polygon - wielokąt foremny

remainder - reszta

repeatiag decimal - ułamek dziesiętny okresowy

resolve a vector - rozkładać wektor na składowe

resultant - wypadkowa

resultant of two vectors - wypadkowa dwóch wektorów

revision - powtórzenie  

revolution - obrót

rhomboid - równoległobok

rhombus - romb

right angle - prosty  

right square-based pyramid - ostrosłup prawidłowy czworokątny

right/left-handed derivative - pochodna prawo i lewostronna

right-hand rule - reguła prawej dłoni

root - pierwiastek  

root of multiplicity 2 - pierwiastek podwójny

rotation - obrót

round - zaokrąglić

round angle - kąt pełny

row - wiersz

row reduction - eliminacja wiersza

row transformations - przekształcenia wierszy

ruler - linijka  

rules of differentiation - reguły różniczkowania

S

satisfy an equation - spełnić równanie

scalar - skalar

scalar multiple - iloczyn wektora i liczby

scalar product - iloczyn skalarny

scalene triangle - trójkąt nierównoboczny

scientific notation - postać wykładnicza

secant - sieczna

second - sekunda  

sector - wycinek koła

segment - odcinek  

segment - segment

semi-major / semi-minor axis of an ellipse - wielka / mała półoś elipsy

sense of a vector - zwrot wektora

sequence - ciąg  

series - szereg  

set - zbiór  

set equal to zero - przyrównać do zera

set square - ekierka  

siant height - wysokość ściany bocznej

side - bok

sigma notation - zapis sigma

similar - podobny

similarity - podobieństwo

simultaneous equations - równania tworzące układ równań

sine - sinus

sine wave ? sinusoida

siope of a line - nachylenie linii

six point eight nine - '6,89  

six time - sześciokątny  

sketch a graph - narysować wykres

skew lines - linie skośne

smmnation - sumowanie

solid - bryła

solution - rozwiązanie

solve an equation - rozwiązać równanie

solve for - znaleźć

solve the triangle - rozwiązać trójkąt

sphere - kula  

square - kwadrat 

square matrix - macierz kwadratowa

square root - pierwiastek kwadratowy  

square root of - pierwiastek kwadratowy z  

standard form - postać wykładnicza

straight angle - kąt półpełny

straight line - prosta (linia prosta)  

straightedge - linijka bez podziałki

subscript - indeks dolny

subskrypt subset - podzbiór

substitution - podstawienie

subtend - leżeć na przeciwko

subtract - odejmować

subtraction - odejmowanie

subtrahend - odjemnik

sum - suma

sum of two vectors - suma dwóch wektorów

summation sign - znak sumy

superscript - indeks górny

surd - liczba niewymierna

surface area - powierzchnia figury przestrzennej

symmetrical - symetryczny  

symmetry - symetria 

synonymous - jednoznaczny 

system of equations - układ równań  

systems of linear equations in two variables - układ równań liniowych o dwóch zmiennych

T

take a logarithm - obliczyć algorytm

take a root - wyciągnąć pierwiastek

tangent - styczna 

tangent - tangens

ten per cent - dziesięć procent  

term - składnik

terminal point of vector - koniec wektora

terminal side of an angle - ramię końcowe kąta

terminus - koniec wektora

tetragon - czworokąt

tetrahedron - czworościan

theorem - twierdzenie  

third - jedna trzecia

third - trzeci  

third power, cube - trzecia potęga  

three dimensional - trójwymiarowy  

three point four - '3,4  

three quarters - trzy czwarte    

to add - dodawać

to amount to - wynosić  

to be divisible into (+acc) - dzielić się na  

to circumscribe - opisywać, ograniczać  

to cube - podnosić do sześcianu  

to exponentiate, to raise to a power - potęgować

to inscribe - wpisywać  

to square (a number) - podnieść liczbę do kwadratu  

to subtract, take away - odejmować  

to the power of n - do n tej potęgi

to three decimal places - do trzech miejsc po przecinku  

to transform - przekształcać

transcendental number - liczba przestępna

transfer - przenieść na drugą stronę równania

transiation - przesunięcie

transpose - przenosić

transversal - linia poprzeczna przecinająca inne linie,

trapezoid - trapezoid

triangle - trójkąt  

triangular - trójkątny

triangular form o fa matrix - postać trójkątna macierzy

trigonometric identity - tożsamość trygonometryczna

truncate - obcinać

truncated - ścięty (o wielościanie, np. truncated cube)

twice differentiable function - funkcja podwójnie różniczkowalna

two plus two equals four - 2+2=4  

two thirds - dwie trzecie  

two to the power of three - dwa do potęgi trzeciej  

two-dimensional figure - figura płaska

U

union - suma zbiorów

unit (trigonometric) circie - koło trygonometryczne

unit vector - wektor jednostkowy

unknown - niewiadoma  

upper / lower limit of integration - górna I dolna granica całkowania

uppercase - wielki

V

value - wartość 

variable - zmienna  

vector - wektor 

vector product - iloczyn wektorowy dwóch wektorów

vertex - wierzchołek, początek półprostej

vertical pionowy

volume - objętość  

vulgar fraction - ułamek zwykły  

W

well shaped, shapely - foremny  

Z

zero - zero

zero angle - kąt zerowy

zero matrix - macierz zerowa

zero vector - wektor zerowy

 

 


 

Related Articles

logo 2022 joomla footer

© 2022 Tomasz Grębski MATEMATYKA